Czy dobrze jest studiować ochronę środowiska?

Hasło „eko­logia” jest nie­ob­ce na­wet przedsz­ko­lakom, skrupulatnie se­gregującym odpady, pa­miętającym o dokładnym zakręca­niu wo­dy w kranie czy uczest­niczącym w dorocznych ak­cjach sprzątania globu. Dynamicznie ro­z­wijający się przemysł, bo­om samochodowy i bezkarne ko­rzystanie z rezerw przy­ro­dy spowodowały bezdyskusyjne, ne­ga­tyw­ne zmiany w śro­dowisku naturalnym. Wraz z ro­z­wojem cywilizacji postępuje zanieczyszczenie wody, gleby i powietrza.

Ochrona środowiska
Autor: onnola
Źródło: http://www.flickr.com
Profesjonalistów, podejmujących w praktyce zadania po­prawy stanu środowiska i jego do­sto­so­wania do wymogów Wspólnoty Eu­ro­pej­skiej przy­go­to­wują uniwersytety na kie­run­ku och­ro­na śro­dowiska. Och­ronę śro­dowiska można stu­dio­wać na uniwer­sy­tetach, uczel­niach przy­rod­ni­czych a także w nie­publicz­nych wyższych szkołach. Na każdej ze szkół będzie troszeczkę in­ny zakres ksz­tałcenia. Stu­dia są interdyscyplinarne, niosą wiedzę z obszaru chemii, eko­logii, fi­zyki, in­for­ma­ty­ki i prze­twarzania da­nych, oraz pod­staw kon­struk­cji oraz inżynier­skich tech­nologii związa­nych z och­roną śro­dowiska. Och­ro­na śro­dowiska jest dyscypliną niezwykle obszerną, skutkiem tego ofer­ta specjal­ności też jest ogromnie sze­ro­ka.

Kie­runek jest niezmiernie interdyscyplinarny. Każdy będzie musiał się zmie­rzyć z ana­lizą ma­tema­tyczną, bio­chemią. Większość z bo­taniką, mi­kro­bio­logią. No i będzie duża ilość przed­miotów sprofilowanych, za­leżnych od typu sz­koły wyższej i wy­branej w ramach kie­run­ku specjalizacji (więcej). Śro­dowisko przedsiębiorstw z branży och­ro­ny przyrody jest ogromnie hermetyczne. Bar­dzo trudno się do nich do­stać, możemy spróbować w okresie stu­diów od­być tam praktyki.

Ażeby być specja­listą ds. och­ro­ny przyrody potrzeba posiadać wieloletnie doświadczenie. To faktycznie ro­z­legła dziedzina, wy­ma­gająca wie­dzy oraz doświad­cze­nia. Oprócz wykładów i ćwi­czeń w pro­gra­mie uczelni będzie wie­le ćwi­czeń labo­rato­ryj­nych (labo­rato­ria bo­tanicz­ne, zo­ologicz­ne, tok­sy­ko­logicz­ne, bio­logii sa­nitar­nej i wie­lu in­nych), zajęcia pro­jek­to­we i te­renowe.

Studenci od­bywają obowiązkowe prak­ty­ki, dla przykładu w par­kach na­ro­dowych, cen­trach edu­ka­cji eko­logicz­nej, in­spek­cjach och­ro­ny śro­dowiska, stacjach sa­nitar­no-epide­mio­logicz­nych (poznaj więcej). Absolwenci owego kierunku ciągle powinni się doszkalać wpisując przykładowo w przeglądarkę wyrażenie: gospodarka odpadami szkolenie.